Is uw stichting al lid van Partin?

10 redenen om dat NU te doen

1.Voorkomen van teveel bureaucratie voor kleine stichtingen

Partin komt op voor de belangen van kleine goede doelen. Dit is niet zo zichtbaar, maar wel heel belangrijk. Als Partin er niet geweest zou zijn, werd er over ons beslist, en niet met ons. Een goed voorbeeld zijn de ontwikkelingen rond de nieuwe CBF Erkenning. Dit heeft een heleboel tijd gekost in de besprekingen. Zo is bijvoorbeeld de accountantsnorm voor de financiële verslaglegging toegespitst op kleine stichtingen. Hebben we inspraak op de normstelling, die bijna jaarlijks wordt aangepast. Stimuleren we de CBF Erkenning, om te tonen dat kleine stichtingen ‘er ook bij horen’ in de wereld van goede doelen. Partin-leden die in 2017 een Erkenning hebben gevraagd kregen 100 Euro subsidie door een bijdrage van het vermogensfonds Dioraphte. 

dioraphte-logo

2. Contacten met grote organisaties 
Partin onderhoudt contacten met andere (grotere) organisaties in ontwikkelingssamenwerking. Ook niet zo zichtbaar, maar heel belangrijk. Voorbeeld van de samenwerking: het project ‘Reframing the Message’ gericht op het keren van het negatieve imago van ontwikkelingssamenwerking onder het brede publiek (en de media). Dit is een actie waar groot en klein van profiteert. Deze actie wordt voortgezet onder de titel “The World’s Best News.

3. Contact met Wilde Ganzen Een ander voorbeeld van het nut van regelmatige contacten namens kleine stichtingen is het frequent contact dat Partin onderhoudt met Wilde Ganzen. Dit heeft geleid tot meerdere gezamenlijke projecten en tot een concreet voordeel voor onze achterban: Partin-leden krijgen een punt meer bij een ingediende subsidie-aanvraag bij Wilde Ganzen. De Partin-dag 2018 wordt door Wilde Ganzen gesponsord (zaterdag 29 september in het MCO, Hilversum).

4.Samenwerking met vermogensfondsen
Wanneer de kansen zich voordoen doen we een gezamenlijke subsidie-aanvraag daar waar een aanvraag van een enkel PI niet mogelijk is. Ook bij vermogensfondsen dragen we projecten van onze achterban voor. Zo hebben we ‘Amaryllis’, ‘Bromelia’ en Camelia succesvol afgerond (alle projecten voor vermogensfondsen). Bij ieder project worden leden uit de Partin-achterban uitgenodigd een voorstel te schrijven voor het betreffende vermogensfonds. Zij worden begeleid door Partin aan de hand van groepssessies via Skype. Steeds meer vermogensfondsen tonen belangstelling voor dit concept. 

5. Inkoopvoordelen 
Partinleden genieten bij meerdere organisaties inkoopvoordelen, onder meer bij Mission&Relief (5% op containervervoer) en bij WordPress websitebouwer ManFriday. We zijn bezig het lijstje steeds verder uit te breiden. Via het crowdfundingsplatform PifWorld zijn de kosten voor een betaalknop voor Partin-leden op hun eigen website aanzienlijk goedkoper. 


6. Toolkits voor bestuurders stichtingen gratis voor Partinleden.
Partin stuurt er op de administratieve lasten voor PI’s te beperken tot de meest noodzakelijke eisen die (terecht) aan transparantie wordt gesteld, en heeft daarvoor een hulpmiddel ontwikkeld bestaande uit de handleiding ‘Een jaarrekening maken kunt u zelf’ en een bijbehorende spreadsheet. Het resultaat is een jaarrekening die voldoet aan alle eisen: de RJ650 accountantsnorm. Voor Partin-leden is handleiding en spreadsheet gratis, andere kleine fondsenwervende stichtingen betalen € 49,50. U kunt hier bestellen.
Ook heeft Partin in het kader van de AVG (nieuwe wet ter bescherming van persoonsgegevens) een voorbeeld privacy protocol opgesteld. Voor Partin-leden gratis, andere stichtingen betalen € 15,-.

7. Kennisdeling en samenwerking faciliteren Partin organiseert en faciliteert onderlinge kennisdeling, onder meer op de jaarlijkse Partin-dag. Op de dag zijn meerdere onderlinge samenwerkingen tot stand gekomen! De dag van 2018 wordt gehouden op zaterdag 29 april in Hilversum en wordt gesponsord door Wilde Ganzen. Het wordt een echte PI-dag, met workshops, lezingen, een markt en voorstellingen. 

Partin-dag, lunch, kennismaken & kennisdelen.

Partin-dag, lunch, kennismaken & kennisdelen.

8. Zichtbaarheid vergroten Partin versterkt de zichtbaarheid van kleine goede doelen, als een afzonderlijke actor in ontwikkelingssamenwerking. Zonder afbreuk te willen doen aan het werk van anderen, brengen we de specifieke kanten/werkwijzen van de kleine goede doelen voor het voetlicht. De website kleinegoededoelen.nl is een belangrijk vehikel bij het bereiken van dit doel. Wij kunnen 10.000 dollar per maand besteden aan Google Ads! Ook versterken wij de positie van het PI door mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek, zodat er concrete uitspraken over het werk van PI’s kan worden gedaan. In 2017 is er een nieuw onderzoek naar het PI opgestart door Dr Sara Kinsbergen. Resultaten worden op de PI-dag 2018 gepresenteerd. 

Stichting de gevulde waterkruik - duizenden tanks gebouwd

Stichting de gevulde waterkruik – duizenden tanks gebouwd

9. Onderlinge contacten faciliteren 
Partin faciliteert onderlinge samenwerking op het gebied van succesvolle en/of veelbelovende projecten. Een goed voorbeeld hiervan is het project rain water hervesting, waarin nu 4 Partin-leden samenwerken. Er staan duizenden watertanks -gebouwd door Afrikaanse metselaars – in verschillende Afrikaanse landen.

Dankzij stichting Effata: nu ook watertanks in Kenia

Dankzij stichting Effata: nu ook watertanks in Kenia

 

 

10. Organiseren betrokkenheid bedrijfsleven en andere organisaties 
Partin organiseert betrokkenheid van het bedrijfsleven bij kleinegoededoelen.nl, onder meer voor de pagina Vraag&Aanbod.

INFO CLOSE

Is uw stichting een erkende ANBI?

Dan kunt u ook Partin deelnemer worden.

Kosten: 60 Euro per jaar

INFO CLOSE

Alle stichtingen kunnen zich gratis abonneren op de nieuwsbrief

De nieuwsbrief verschijnt 4 tot 5 keer per jaar.
Ook voor belangstellenden!

INFO CLOSE

Ga naar Partin.nl om u aan te melden als deelnemer

of u gratis aan te melden voor de nieuwsbrief

Partin

Laagdrempelige brancheorganisatie voor kleinschalige Particuliere Initiatieven.

Partin is de belangenorganisatie voor het gezamenlijke particuliere initiatief. Partin geeft het collectief van kleine goede doelen een stem bij de discussies over ontwikkelingssamenwerking en behartigt de belangen van de groep. De lijfspreuk “samen kunnen we meer, samen doen we meer” vormt de basis voor alle activiteiten die Partin ontplooit.
Zo worden zaken mogelijk gemaakt die een afzonderlijk particulier initiatief niet zou kunnen bereiken, zoals afspraken in de sector over het beperken van de administratieve belasting van kleine goede doelen met een ANBI-registratie, collectieve subsidie-aanvragen en het organiseren van samenwerking.

Samen kunnen we meer,
samen doen we meer!

 

kleinegoededoelen.nl

Startpagina voor het PI

Partin is de faciliterende organisatie achter deze website. Het doel: handige tips aanreiken aan kleine goede doelen, nieuwsvoorziening van en voor kleine goede doelen, maar vooral ook: het brede publiek informeren over wat al die kleine goede doelen samen betekenen bij de armoedebestrijding in ontwikkelingslanden. Het collectief is een factor van belang en de steun waard van ieder die ontwikkelingssamenwerking hoog in het vaandel heeft.

Partin heeft in 2013 een klein onderzoek uitgevoerd onder haar achterban. De deelnemers werden gevraagd inzicht te geven in hun inkomsten en daarbij een onderscheid te maken in inkomsten uit (in)directe overheidssubsidie, subsidies van vermogensfondsen, nalatenschappen en inkomsten direct ontvangen van het Nederlandse publiek. Dat laatste bedrag zien we als een maatstaf voor het draagvlak dat het georganiseerde particuliere initiatief heeft. Op basis van 100 respondenten schatten wij het bedrag voor de gehele achterban van Partin op ca. 15 miljoen euro op jaarbasis (gegevens 2011 en 2012).

Uit de hoogte van de donaties blijkt dat het Nederlandse publiek houdt van kleinschalige projecten. Laten we dat zo houden door onze verhalen te vertellen, ook aan degenen die denken dat ontwikkelingswerk niets uithaalt.

Onderling overleg en kennisdeling Partin-deelnemers. Hier ‘live’, tijdens speciaal voor het doel georganiseerde bijeenkomst, maar dikwijls ook via skype en virtueel kantoor.

Partin deelnemers zitten verspreid door heel Nederland.

Minister Ploumen was aanwezig op de Partijdag van 2014 en sprak voor een aandachtig gehoor. Partindagen worden altijd zeer gewaardeerd, vanwege het gevarieerde programma maar vooral door de onderlinge contacten.

Partin heeft nu ca. 300 leden. Dit aantal groeit gestaag.
Er is weinig verloop, er vallen eigenlijk alleen maar stichtingen af als zij ophouden te bestaan. Er wordt in toenemende maanden onderling samengewerkt door de leden.

Het Partin bestuur bestaat uit vrijwilligers, die allemaal hard meewerken. Ir. Erik Boerrigter is directeur/consultant doet de dagelijkse werkzaamheden en voert het woord namens de achterban.